Jak otrzymać 500 zł na dziecko – przewodnik krok po kroku

500 zł na dziecko

Szybkim krokiem zbliża się 1 kwietnia. Data, która na wiele lat zapisze się w kalendarzu większości rodzin. To dzień kiedy w życie wchodzi program 500+. Jeśli chcesz wiedzieć czy przysługuje Ci 500 zł na dziecko, jakie dokumenty powinieneś złożyć i kiedy otrzymasz upragnione pieniądze, zapraszam do lektury.

 

Ustawa 500+

Program 500+ został opisany w ustawie z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (do pobrania tutaj).  Jego celem jest:

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych

 

 

Pierwsze i kolejne dziecko

Ustawodawca podzielił dzieci w rodzinie na pierwsze i kolejne. Przez pierwsze dziecko należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.”

Jeśli dzieci urodziły się tego samego dnia (bliźniaki, trojaczki itd..) pierwsze dziecko wskazuje rodzic.

 

Przykład 1:

Jeśli w rodzinie jest dwójka dzieci w wieku 3 i 5 lat, to pierwsze dziecko będzie miało 5 lat, a drugie 3 lata.

Jeśli w rodzinie jest troje dzieci w wieku 5, 10 i 20 lat, to pierwsze dziecko będzie miało 10 lat, a drugie 5 lat. 500 zł nie przysługuje na dziecko w wieku 20 lat.

 

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł na dziecko w rodzinie. To kwota netto („na rękę”), nie podlegająca opodatkowaniu.

 

Pierwsze dziecko

Aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko należy spełnić kryterium dochodowe. Świadczenie jest wypłacane pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochód nie może przekroczyć 1.200 zł.

 

Przykład 2:

Dochód na osobę wynosi 803 zł. Czy rodzinie przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

 

Nie. Jeśli dochód na osobę przekracza 800 zł, rodzice mogą ubiegać się o 500 zł.

 

Drugie i kolejne dziecko

W przypadku drugiego i kolejnego dziecka nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nieważne, czy zarabiasz 2 tysiące czy 50 tysięcy, 500 zł jest gwarantowane.

 

Okres obowiązywania świadczenia

Świadczenie wychowawcze obowiązuje od dnia w którym urodziło się dziecko do dnia w którym uzyskało 18 lat (pod warunkiem, że rodzice spełnili pozostałe warunki).

Przykład 3:

Dziecko urodziło się 29 kwietnia. Ile pieniędzy przysługuje rodzicom za kwiecień i maj?

Za miesiąc kwiecień rodzice otrzymają jedynie 33 zł (2 dni x 500 zł / 30 dni). Za maj przysługuje im pełna kwota, czyli 500 zł.

 

Status cywilny rodziców

 

1.     Małżeństwo czy konkubinat?

Świadczenie wychowawcze przysługuje ojcu dziecka, matce dziecka, opiekunowi faktycznemu bądź opiekunowi prawnemu. Na przyznanie 500 zł na dziecko nie wpływa status cywilny rodziców. Matka i ojciec pozostający w związku małżeńskim bądź konkubinacie mają te same uprawnienia. To samo dotyczy dzieci biologicznych i adoptowanych.

 

2.     Samotni rodzice

Rodzice samotnie wychowujący dzieci nie mają dodatkowych praw czy wyższej kwoty dofinansowania. Są traktowani na równi z rodzicami wspólnie wychowującymi dzieci.

 

3.     Rozwiedzeni rodzice

W przypadku rozwodu pieniądze na dziecko może pobierać osoba, która sprawuje nad nim rzeczywistą opiekę. Do wniosku o 500 zł powinna załączyć orzeczenie sądu w sprawie opieki. Jeśli rodzice sprawują opiekę po równo, to każdy z nich otrzyma po 250 zł. Jeśli jednak większość czasu dziecko spędza z matką (więcej niż 50%), to kwotę 500 zł otrzyma tylko matka.

Przykład 4:

Dziecko od poniedziałku do piątku przebywa z matką. Soboty i niedziele spędza z ojcem. Który rodzic może ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

500 zł otrzyma jedynie matka dziecka.

 

Co wolno kupić za 500 zł

W trakcie dyskusji towarzyszącej ustawie, zgłaszane były postulaty, aby samorządy lub instytucje opieki społecznej weryfikowały sposób wydatkowania 500 zł. Radykalne pomysły były odrzucone, ale ustawodawca zostawił sobie małą furtkę 🙂 . Jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem lub marnotrawienia wypłacanych pieniędzy, ośrodek pomocy społecznej może przeprowadzić wywiad. Gdyby okazało się, że rodzice marnotrawią otrzymane pieniądze, kwota 500 zł może być przekazana w części lub całości w formie rzeczowej. Np.: jako pieluchy, mleko, ubrania czy poprzez opłacenie różnych usług (pobytu w przedszkolu, szczepień, opieki medycznej).

 

Komu nie przysługuje 500 zł na dziecko

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeśli:

 • Dziecko skończy 18 lat
 • Dziecko jest w związku małżeńskim
 • Dziecko urodzi dziecko na które będzie pobierać 500 zł.
 • Dochód w przeliczeniu na osobę dla pierwszego dziecka przekroczy ustalony limit
 • Dziecko jest w rodzinie zastępczej bądź w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie np.: dom pomocy społecznej, dom dziecka, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny itp.
 • Rodzice korzystają z podobnego świadczenia za granicą (chyba że odpowiednie przepisy lub dwustronne umowy stanowią inaczej).

 

Jak obliczyć dochód 

Zgodnie z ustawą dochodem członka rodziny jest przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki jest ustalane świadczenie. W większości przypadków będzie to przychód pomniejszony o:

 • koszty uzyskania przychodu
 • należny podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Do dochodu rodziny wlicza się również:
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • świadczenia rodzicielskie (1 tys zł przez 12 miesięcy, czyli tzw: „kosiniakowe”)
 • alimenty
 • zasiłki chorobowe

 

Do dochodu nie wlicza się:                                                           
 • świadczenia lub zasiłku pielęgnacyjnego
 • zasiłku rodzinnego

W przypadku ubiegania się o świadczenie na I okres (kwiecień 2016 – wrzesień 2017), pod uwagę będzie brany dochód osiągnięty w 2014 roku. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że w momencie przyjmowania wniosków o świadczenie 500 zł, nie wszyscy złożą i rozliczą deklarację podatkową za 2015 rok.

Półtora roku czasu to spory horyzont czasowy. A co jeśli Twoje zarobki uległy znaczącej zmianie? Np.: straciłeś pracę, zasiłek, albo partnerka zdecydowała się rozpocząć urlop wychowawczy? Wszelkie sytuacje w których nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu będą uwzględnione przy obliczeniu dochodu:

Przykład 5:

W lutym 2015 roku urodziło się dziecko. W 2014 roku ojciec dziecka zarabiał 2.200 zł netto miesięcznie, a matka dziecka 3.800 zł netto. W lutym 2016 roku matka dziecka zdecydowała się na urlop wychowawczy. Czy rodzice dziecka mogą ubiegać się o świadczenie 500 zł?

Dochód w przeliczeniu na członka rodziny za rok kalendarzowy 2014 wynosił 2.000 zł. Taki dochód nie kwalifikowałby do otrzymania 500 zł, gdyby nie utrata dochodu spowodowana urlopem wychowawczym. W tej sytuacji dochód od lutego 2016 wynosi zaledwie 733 zł i uprawnia rodziców do otrzymania 500 zł.

 

Kiedy jeszcze może nastąpić utrata dochodu? Ustawodawca przewidział łącznie 10 zdarzeń:

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania
 6. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
 8. utrata świadczenia rodzicielskiego,
 9. utrata zasiłku macierzyńskiego,
 10. utrata stypendium doktoranckiego

 

Jeśli w wyniku utraty dochodu załapiesz się na program 500 +, to świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca następnego, jednak nie wcześniej niż w miesiącu złożenia wniosku:

 

Przykład 6:

Od 1 lipca 2016 roku matka dziecka rozpoczyna urlop wychowawczy. Kiedy rodzice dziecka otrzymają 500 zł?

Świadczenie wychowawcze przysługuje od 1 sierpnia 2016 roku pod warunkiem,  ze rodzice złożą odpowiedni wniosek w lipcu bądź w sierpniu. Jeśli rodzice przegapią termin i złożą wniosek dopiero w listopadzie, pierwszym miesiącem za który będzie im przysługiwało świadczenie, będzie listopad. Nie otrzymają wyrównania za poprzednie miesiące.

 

Podobne sytuacje (z wyjątkiem alimentów) mogą działać na Twoją niekorzyść, jeśli uzyskasz dodatkowe źródło dochodu. W momencie w którym matka dziecka z powyższego przykładu zakończy urlop wychowawczy i wróci do pracy, świadczenie 500 zł przestanie być wypłacane.

 

Wniosek o 500 zł

 

Dokumenty

Aby otrzymać 500 zł na dziecko należy złożyć odpowiedni wniosek. Można go pobrać w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania bądź ze strony internetowej placówki. Wniosek jest dostępny również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Opłata za wniosek

Wniosek jest bezpłatny. Urzędy ani strony internetowe nie pobierają za niego opłaty. Mogą się zdarzyć oszuści, którzy będą próbowali wyłudzić pieniądze za pobranie wniosku, np.: poprzez zachęcanie do wysłania SMS-a.

Ilość rubryk, które musimy wypełnić zależy od tego czy ubiegamy się o 500 zł na pierwsze dziecko, czy na drugie i kolejne.

 

I. Pierwsze dziecko

Jeśli Twoje dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np.: wypełniasz PIT-37), to jedynym dokumentem jaki musisz złożyć jest wniosek. Dane o Twoich dochodach urząd uzyska samodzielnie.

Jeśli uzyskałeś/aś dochody inne niż wyżej wymienione, to razem z wnioskiem załącz następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach innych niż dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)
 • dokumenty stwierdzające prawo do dziecka, jeśli toczyło się postępowanie sądowe, rozwód lub separacja.

 

II. Drugie i kolejne dziecko

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, wniosek będzie jedynym dokumentem, który musisz wypełnić.

 

W jaki sposób złożyć wniosek

Z ostatnich informacji przekazanych przez rząd wynika, że wnioski o 500 zł będzie można złożyć:

 1. Cyfrowo za pomocą 4 kanałów:
  1. portalu dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych Empatia
  2. platformy usług elektronicznych ZUS
  3. elektronicznej platformy usług administracji publicznej
  4. banków, które udostępnią swoją infrastrukturę. Na obecny moment PKO BP, Bank BPS, Smart Bank i banki spółdzielcze potwierdziły swoją gotowość. Kilka kolejnych banków również wyraziło chęć przystąpienia do programu.
 2. Papierowo – w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Termin składania wniosku

 

Zasady ogólne

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Świadczenie wychowawcze jest ustalane na okres 12 miesięcy od 1 października danego roku do 30 września roku następnego lub okres krótszy (jeśli złożyliśmy dokumenty w trakcie trwania tego okresu). Po tym okresie trzeba złożyć ponowny wniosek. Jedyny wyjątek stanowi pierwszy rok.

 

Pierwszy rok

Program startuje 1 kwietnia 2016 roku. Dopiero od 1 kwietnia możemy składać wniosek o świadczenie wychowawcze. Prawo do 500 zł przyznane będzie na okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku, czyli okres dłuższy niż standardowe 12 miesięcy. To ukłon w stronę obywatela. Dzięki temu nie trzeba składać dwóch osobnych wniosków.

Aby otrzymać całą przysługującą nam kwotę w tym okresie (czyli 9  tys. zł na dziecko), należy złożyć dokumenty w przeciągu pierwszych 3 miesięcy (kwiecień – czerwiec). Wraz z pierwszą wypłatą otrzymasz wyrównanie za miesiące które minęły. Jeśli złożysz wniosek w lipcu, otrzymasz do końca pierwszego okresu tylko 7,5 tys zł.

 

 

Jak wypełnić wniosek

Wniosek o 500 zł składa się z 4 części. W większości przypadków do uzyskania świadczenia wychowawczego wystarczy wypełnienie załącznika 1. To nie jest czynność skomplikowana. Pokażę Ci krok po kroku jak wypełnić wniosek.

 

Cz Ia – Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek może wypełnić matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny:

Wniosek o 500 zł - cz I

Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, podaj numer innego dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość (np.: numer dowodu osobistego). Adres który należy wpisać to miejsce zamieszkania (tak jak w przypadku deklaracji podatkowych), a nie miejsce zameldowania. Numer telefonu czy adres mailowy to dane nieobowiązkowe, z jednym wyjątkiem. Jeśli wniosek będzie będzie składany drogą elektroniczną, warto podać swój adres mailowy.

 

Cz Ib – Świadczenie na pierwsze dziecko

Tą część wypełnia osoba, która ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Należy zaznaczyć kwadrat oznaczony na rysunku czerwoną strzałką („Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia …”) i uzupełnić część A, podając dane osobowe pierwszego dziecka.

Wniosek o 500 zł - cz II

Czy pytanie o stan cywilny dziecka nie jest dziwne?. Tak, ale pamiętaj, że jeśli dziecko jest w związku małżeńskim, to 500 zł nie przysługuje.

Rodzic, który ubiega się o 500 zł tylko i wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, zaznacza kwadrat poniżej („Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko”).

 

Cz Ic – Świadczenie na drugie i kolejne dziecko

W części III należy wpisać dane osobowe kolejnych dzieci z wyjątkiem pierwszego. Pełnoletnich dzieci również nie wymienia się tutaj.

Wniosek o 500 zł - cz III

 

Cz Id – Dane członków rodziny

W tej części wymieniasz nazwiska, numery PESEL i stopień pokrewieństwa wszystkich członków wchodzących w skład rodziny:

Wniosek o 500 zł - cz IV

Pomijasz jedynie:

 • dzieci, które ukończyły 25 lat
 • dzieci pozostające w związku małżeńskim
 • dzieci pełnoletnie posiadające własne dzieci

 

 

Cz Ie – Pozostałe informacje

Ostatnia punkt części I to miejsce na wpisanie pozostałych informacji, czyli:

 

1.Imię i nazwisko pierwszego dziecka, które ma orzeczenie o niepełnosprawności

 

2.Nazwę instytucji, do której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne:

Wniosek o 500 zł - cz V

 

3.Łączna kwota alimentów płaconych na inne osoby (np.: dzieci z pierwszego związku, byłą żonę):

Wniosek o 500 zł - cz VI

 

4.Informację o dochodach innych niż dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

Wniosek o 500 zł - cz VII

Jeśli posiadasz wyżej wymienione dochody, zaznacz odpowiedni kwadrat oraz dołącz do wniosku odpowiednie zaświadczenie.

 

5.Jeśli w poprzednim roku kalendarzowym lub po tym okresie nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu, które wpływa na przyznanie świadczenia wychowawczego, zaznacz odpowiedni kwadrat:

Wniosek o 500 zł - cz VIII

 

Cz II – Oświadczenia i pouczenia

W części II poświadczasz i potwierdzasz własnoręcznym podpisem, że wszelkie dane podane we wniosku są prawdziwe. Jesteś świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Kolejny i bardzo ważny punkt, to miejsce w którym należy podać numer rachunku bankowego na który ma być przelewane 500 zł:

Wniosek o 500 zł - cz IX

 

Cz III – Pozostałe załączniki

W ostatniej części znajdują się trzy załączniki w których podaje się informację o dochodach innych niż dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Wypłata 500 zł

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przelewem na konto bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wypłata nastąpi nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie. Wyjątek od tej reguły dotyczy pierwszej wypłaty nowego okresu, co dobrze prezentuje poniższa tabela:

 

Pierwszy rok:

Terminy są tutaj niezwykle ważne. Złożenie wniosku w okresie kwiecień – czerwiec 2016 gwarantuje nam uzyskanie pełnego świadczenia. Razem z lipcową wypłatą otrzymamy wyrównanie za okres kwiecień – czerwiec (razem 2.000 zł).

500 zł na dziecko - pierwsza wypłata

Wg zapewnień rządu, lipiec to termin ostateczny. Jeśli gminy otrzymają pieniądze na czas i uporają się z wszystkimi formalnościami, pierwsze wypłaty mogą nastąpić znacznie wcześniej.

 

Kolejne lata:

Jeśli zależy Ci na regularności wpływów, warto zadbać, by wniosek na kolejny rok złożyć do końca sierpnia. Dzięki temu otrzymasz październikowe świadczenie jeszcze w tym samym miesiącu. Jeśli złożysz wniosek w kolejnych dwóch miesiącach, pierwsze świadczenie otrzymasz z miesięcznym opóźnieniem:

500 zł na dziecko - wypłata w nowym roku

 

Dotarłeś/aś do końca 🙂 . Zrelaksuj się i obejrzyj film przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To takie małe podsumowanie:

 

 

Materiały użyte do przygotowania wpisu:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 2. Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zdjęcie: Danielle MacInnes

 • Doskonały wpis, dzięki.

  Niby nieskomplikowana ustawa, a jednak sporo wątpliwości może się pojawić.

  Jedyne co mnie zastanawia, to czy jest sens w owczym pędzie gnać do MPOSu już pierwszego kwietnia. I coraz bardziej wydaje mi się, że nie. Raz, że pewnie będą straszne kolejki, a dwa, że i tak niewiele to może dać. No chyba, że pożartować z ludzi na prima aprilis 😉

  • Nie ma sensu 😉 Lepiej wysłać przez internet (za pomocą specjalnego konta) lub przez bank. Łatwiej i wg mnie przyjemniej. Lepiej na spokojnie i domowym zaciszu, niż w urzędzie 😉

   • Potwierdzam. Nie ma sensu. Jest tyle możliwości elektronicznego złożenia dokumentów, że żal z nich nie skorzystać. Jeśli jednak lubisz papierowe wnioski, to masz czas do 30 czerwca na złożenie papierów 🙂

 • Świetny poradnik. Na pewno niejedna osoba zaoszczędzi sporo czasu, bo rozwiewasz wiele wątpliwości. Pozdrawiam

 • pw

  Do poprawy link do wniosku, zbędny nawias ) na końcu

 • Jj

  Jak to jest w przypadku gdy jest sie po rozwodzie i w drugim związku jest dziecko a na pierwsze zamieszkujące z drugim rodzicem płacone są alimenty, to czy na dziecko z kolejnego związku przysługuje to świadczenie czy nie?

  • Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, to chciałbyś się dowiedzieć, czy przysługuje Ci 500 zł na dziecko z drugiego związku, które nie jest Twoje?
   Zgodnie z art. 4.2 Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. W takim przypadku 500 zł należą się matce dziecka, pod warunkiem, że dziecko przebywa z nią.

 • Aneta

  ,,Rodzice korzystają z podobnego świadczenia za granicą (chyba że odpowiednie przepisy lub dwustronne umowy stanowią inaczej).” Można trochę więcej na ten temat jakie to są świadczenia? Konkretnie chodzi mi o Szwecję.

  • W przypadku Szwecji może chodzić o zasiłek rodzinny w wysokości 1.050 Kr na dziecko. Zadaniem ustawy jest zapobieganie sytuacji w której rodzice dziecka będą pobierać świadczenia wychowawcze w dwóch różnych krajach. Jeśli masz wątpliwości, warto udać się do urzędu gminy w miejscu zamieszkania i dokładnie dopytać o konkretną sytuację.

 • przepisowa mama

  Fajny artykuł, ale mam jedno zastrzeżenie. Piszesz, że „Do dochodu nie wlicza się: zarobków konkubenta/konkubentki”, a program 500+ nie jest tylko dla małżeństw. W wielu przypadkach dziecko jest wspólnie wychowywane przez pary żyjące w związku nieformalnym i w tych przypadkach podaje się zarobki obojga z nich jako dochody odpowiednio ojca i matki dziecka.

  • Masz rację. Zrobiłem zbyt duży skrót myślowy. Chodziło mi o konkubenta/konkubentkę nie będących rodzicem dziecka.

   • przepisowa mama

    Znów zgadzam się co do zasady 😉
    Co powiesz o sytuacji, w której kobieta ma 1 dziecko z byłym mężem, oczywiście alimenty są zasądzone, ale obecnie jest w związku nieformalnym i ma ze swoim konkubentem drugie dziecko?
    Zgodnie z objaśnieniami do wniosku nie można jej uznać za osobę samotnie wychowującą dzieci, bo jedno z tych dzieci wychowuje wspólnie z konkubentem. Tym samym w mojej ocenie, jeżeli będzie starała się o uzyskanie prawa do świadczenia 500 + także na pierwsze dziecko, konieczne będzie podanie dochodów jej konkubenta mimo,że nie jest on ojcem pierwszego dziecka.

    • Takie podejście wydawało mi się do tej pory nielogiczne. Idąc tym tropem matka dziecka zaliczałaby dochody dwóch partnertów. Pierwszego w formie alimentów a drugiego w formie jego wynagrodzenia. Zadzwoniłem dzisiaj na Infolinie 500+. W jednej przyznali mi rację, a w 3 pozostałych twierdzili, że Twoje rozumowanie jest właściwe.
     Jeszcze raz dziękuje za korektę błędu. Wykreślam ten zapis 🙂

 • Przeczytałam od deski do deski 🙂 Ułatwiłaś mi sprawę, wyczerpująco i przystępnie opisane, bo jeszcze nie miałam czasu wyszperać informacji nt temat. Dzięki.

 • Roszponka

  Bardzo przydatny wpis, jednak jeszcze nie trafiłam na informację, ktore pozwoliłyby mi rozwiać watpliwości co do mojej (chyba skomplikowanej) sytuacji. Jak się dobrze
  orientuję posiadł Pan sporą wiedzę w temacie 500+. Jesli mogłabym zadać kilka pytań…
  Jestem studentką, a mój partner pracuje na umowie o prace na 1/8 etatu – 200zl – w lipcu urodzin nam sie syn (pierworodny) – w zwiazku z tym bede ubiegać sie z tytułu studentki o tzw „kosianikowe” (czy jakos tak to sie pisze…).
  1. Czy w takiej sytuacji w ogole moge ubiegać sie o 500+ na pierwsze dziecko?
  Jesli tak, to…
  Czy podaje dochody moje oraz partnera i dziele to przez 3 członków rodziny?
  Czy ja pracując tylko i wyłącznie na umowach zlecenie wliczam te dochody (za każdym razem sa to dochody utracone, jesli umowy były podpisywane na miesiąc – dobrze rozumiem?)?
  Czy stypendium naukowe wlicza sie do dochodów? Za jaki rok wpisać, skoro co roku były inne? To tez jest dochód utracony, jesli w tym momencie nie mam naukowego?
  Czy te tzw „kosiniakowe” wliczam w dochód, skoro nie uzyskała tego w 2014…?
  Moj partner rownież nie pracuje juz tam gdzie pracował w 2014 roku, teraz od 2016 roku pracuje w nowym miejscu wlasnie na 1/8 etatu.

  Nie wiem czy to wszystkie moje watpliwości…
  Bede wdzięczna za odpowiedz.
  Pozdrawiam

  • Twoja sytuacja jest niezwykle skomplikowana i nie odbędzie się bez wizyty w lokalnym urzędzie gminy lub MOPS-ie. Rekomenduję zabranie również całej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia tak by nie odbywać kilku niepotrzebnych wizyt, zwłaszcza, że w Waszym przypadku można mówić o utracie i uzyskaniu dochodu równocześnie 🙂

   Co do ogólnych zasad – Kosiniakowe wlicza się do dochodu, Twoje stypendium naukowe raczej też.

 • Ginger

  Mam pytanie odnośnie zaświadczenia o dochodach – czy istnieje konieczność dostarczenia „nowego” zaświadczenia z US czy MOPS posiłkować się będzie zaświadczeniami, które wcześniej składałam (do uzyskania zasiłku rodzinnego)?
  Czytałam, że powstał projekt zobowiązujący samorządy do samodzielnego pozyskiwania informacji odnośnie dochodów.
  z góry dziękuje za pomoc

  • Co do zasady – jeśli Twoje dochody podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych (np.: poprzez złożenie PIT-37), to nie ma potrzeby aby dostarczać nowe zaświadczenie. Dane o Twoich dochodach urząd uzyska samodzielnie. Jeśli uzyskałaś inne dochody, albo od rozliczenia za 2014 rok nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu, to złożenie dodatkowych dokumentów jest rekomendowane.

 • Isia

  Witam
  Mam pytanie dotyczące wyliczenia dochodu.
  Jesteśmy 4-osobowa rodziną .
  Przeliczając mój i małżonka dochód w 2014 roku wychodzi nam że na każdego członka mamy po 782 zł ( po odliczeniu składek, kosztów uzyskania przychodu), więc kwalifikujemy się do wsparcia na 2 dzieci.
  Ale tu mój problem, co z dochodem z 2015 roku, bo on już w naszym przypadku był wyższy, ponieważ ja dorabiam zleceniami w mojej firmie, których nie da się określić ile w danym roku będzie.
  Obserwując np. ten rok 2016 widzę że tych zleceń będę miała mało.
  Mam w ogóle brać pod uwagę rok 2015 i zaznaczyć go jako przychód uzyskany?
  Będę wdzięczna za odpowiedź

  • Isia,
   Czy dobrze rozumiem, że w latach 2014-2015, główne źródło Twoich dochodów to była praca na umowę o pracę w firmie, a umowy zlecenia stanowiły tylko dodatek? Czy umowy zlecenia były także w 2014 roku, czy może pojawiły się dopiero w 2015 roku?

 • Anet

  Witam mam pytanie.pracuje na pół etatu dodatkowo w 2014 roku mialam 5,13 h przeliczeniowych pola a 2015 roku nadal mam pół etatu ale wielkośc h spadła do 1,09 (notarialnie przekazałam bratu)mam jedno dziecko 7 lat czy dostanę 500 plus dodam iz dochód z pracy to połowa z najniższej krajowej

  • Nie znam się zbytnio na sytuacji rolników, ale spróbujemy rozebrać to na części pierwsze:

   Zacznijmy od kalkulacji dochodu:
   5,13h przeliczeniowych x 2.506 zł/12 mies = 1.071,32 zł
   1.237,2 zł x 50% = 618,6 zł (najniższa krajowa za 2014 to 1.237.2 zł netto)
   Dochód łączny to 1.689,92 zł
   Jeśli samotnie wychowujesz dziecko to średni dochód na osobę wynosi 844,96 zł, czyli przekracza kryterium ustawowe.

   Zgodnie z brzmieniem art 2.19 ustawy sprzedaż gruntów nie znajduje się na liście zdarzeń, które skutkowałyby utratą dochodu, czyli zdarzenie z 2015 roku nie wpłynie w żaden sposób na kryteria przyznawania świadczenia 500 plus.

   Biorąc pod uwagę to co opisałem powyżej, wydaje mi się, że w Twojej sytuacji świadczenie 500 plus nie należy się. Pamiętaj jednak proszę, że przepisy to jedno, a czasami życie to co innego. Dlatego zachęcam do konsultacji z lokalnym urzędem gminy i złożenia stosownego zapytania. Bardzo prawdopodobne, że mogę się mylić, zwłaszcza, że moje doświadczenie w rolniczych finansach jest zerowe 🙂

   P.S. Daj mi znać jakie jest stanowisko Twojego urzędu gminy.

 • Anet

  mam pytanko czy do wniosku musze dolaczyc dochody partnera?nie jest ojcem diecka i nie łozy na nie.

 • Robert

  Witam, a co jesli mieszkamy w USA, ale zameldowanie jest w Tarnowie. Mamy 3 dziewczynki w wieku 3, 5 I 7 lat.

  • Zgodnie z artykułem 1.3 ustawy Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom (obywatelom polskim), jeżeli zamieszkują na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Wydaje się, że jeśli mieszkacie w USA to takie świadczenie Wam nie przysługuje. Najlepiej będzie udać się do lokalnego urzędu gminy w miejscu zameldowania i o to spytać (lub zadzwonić).

 • darka

  dzien dobry,
  mieszkam sporoa czesc roku za granica. czy moge wyslamc moj wniosek poczta na urzedu ? nie moge zalozyc konta na PUAP bo trzeb go uwierzytelnic w urzedzie najwyrazniej a mnie nie ma w polsce aktualnie.
  dziekuje za odpowiedz

 • Marta

  Witam.
  Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Żyję w konkubinacie, jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeśli zdecyduję się na urlop wychowawczy, to czy będzie mi przysługiwał zasiłek wychowawczy, 500+ oraz zasiłek rodzinny? Moje dochody 2.300zł, dochody konkubenta 1.500zł.
  Proszę o podstawę prawną z uwagi na podjęcie decyzji dopiero w 2017 roku i chęć śledzenia zmian 🙂

 • Ela Siemianowska

  Moje pytanie. Drugie dziecko rodzi nam się lada dzień. Powiedzmy że od razu po porodzie (oczywiście po uzyskaniu numeru PESEL) złożę wniosek na 500+. Czy w sierpniu powinnam składać kolejny wniosek że względu na to, że kończy się okres o rachunkowe programu? Czy następny wniosek złożę dopiero za 12 miesięcy od pierwszego? Bo tego do końca nierozumiem.